Jesteśmy otwarci 24/7
Działamy na terenie całego kraju

W celu ułatwienia naszym klientom trudnego dla nich czasu przygotowaliśmy dla Państwa krótki poradnik z podstawowymi informacjami o organizacji pogrzebu. Jeśli mają Państwo pytania, to zachęcamy do kontaktu — nasi pracownicy chętnie pomogą ze wszelkimi formalnościami pogrzebowymi.

Podstawowe dokumenty potrzebne przy organizacji pogrzebu

Osoba zlecająca pogrzeb powinna mieć przy sobie dokument tożsamości (np. dowód lub paszport). Akt urodzenia (w przypadku, jeśli pochówkiem zajmuje się dziecko osoby zmarłej) lub akt małżeństwa (w sytuacji, gdy pochówkiem zajmuje się żona/mąż) osoby zlecającej pogrzeb w celu ustalenia pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą zmarłą. Jest to potrzebne do złożenia zasiłku pogrzebowego w ZUS-ie w Państwa imieniu.

Niezbędne są również dokumenty dotyczące osoby zmarłej: karta zgonu wydana przez lekarza, akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego oraz dowód ubezpieczenia zmarłej osoby (np. legitymacja rencisty lub emeryta). W przypadku organizacji pogrzebu katolickiego, który miałby się odbyć w innej parafii, niż ta, do której przynależała osoba zmarła, niezbędna jest zgoda na pogrzeb poza parafią. Dokument ten można uzyskać w Kancelarii Parafialnej Kościoła, do której należała osoba zmarła.

Co to jest karta zgonu?

Karta zgonu to dokument wystawiony przez lekarza orzekającego śmierć danej osoby. Dokument ten jest konieczny do uzyskania aktu zgonu, zasiłku pogrzebowego oraz stanowi podstawę do przetransportowania zwłok.

Jeśli bliska osoba zmarła w szpitalu, to kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący lub dział statystyki w danym szpitalu. Podobnie jest w przypadku, gdy śmierć nastąpiła w domu — karta zgonu jest wtedy wystawiana przez lekarza stwierdzającego zgon. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła z przyczyn nienaturalnych, to ciało zmarłej osoby zostaje przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej — wtedy karta zgonu zostaje wystawiona po autopsji.

Co to jest akt zgonu?

Jeżeli zgon nastąpił na terenie Warszawy, mogą się Państwo udać do dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego na terenie miasta (rejonizacja w tej sprawie nie występuje). Jeśli zgon nastąpił po za terenem Warszawy, należy się do właściwego USC dla danej gminy.

Akt zgonu zostaje wystawiony po zarejestrowaniu karty zgonu w urzędzie.

Podczas wizyty w USC należy mieć przy sobie:

 • dowód osobisty lub paszport zmarłej osoby,
 • kartę zgonu zmarłej osoby;
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej kartę zgonu.

Z Urzędu Stanu Cywilnego dostaje się jeden bezpłatny egzemplarz aktu zgonu. W przypadku gdy potrzebna jest większa ilości aktów, są one dostępne za dodatkową opłatą.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy z instytucji takich jak: ZUS, KRUS, WBE czy ZER MSWiA przysługuje uprawnionym osobom, które poniosły koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje następującym osobom:

 • członkom rodziny zmarłej osoby;
 • osobie niebędącej członkiem rodziny
 • pracodawcy zmarłej osoby;
 • domowi pomocy społecznej;
 • gminie;
 • powiatowi.

Członkom rodziny zmarłej osoby przysługuje 4000 złotych zasiłku pogrzebowego (niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu). W pozostałych przypadkach zasiłek wypłacany jest do wysokości udokumentowanej rachunkami, jednak nie wyższej niż 4000 złotych. Zasiłek pogrzebowy można rozdzielić na więcej niż jedną osobę (lub instytucję), jeśli obie poniosły koszty pogrzebu. Wtedy zasiłek dzielony jest proporcjonalnie wedle poniesionych kosztów.

Nasz Dom Pogrzebowy może złożyć wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w Państwa imieniu w sytuacji, gdy zlecający jest w pierwszej linii pokrewieństwa do osoby zmarłej. Zasiłek trafia wtedy na konto zakładu pogrzebowego i jest odejmowany od całościowej kwoty pogrzebu. Jeżeli koszty pogrzebu nie przekraczają wysokości zasiłku, zwracana jest różnica. W innych przypadkach oferujemy pomoc w skompletowaniu potrzebnych dokumentów.

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek do ZUS w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłacone zostały koszty pogrzeby.

Do wniosku o zasiłek pogrzebowy należy dołączyć następujące dokumenty:

 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się nieżywe (odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się nieżywe);
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu;
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo osoby składającej wniosek;
 • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnym czy rentowym.